Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Zwrot kosztów przejazdu

Zwrot kosztów przejazdu

 KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA I POWROTU DO MIEJSCA ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ, ODBYWANIA U PRACODAWCY STAŻU LUB PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO W MIEJSCU PRACY, SZKOLENIA

Zaopiniowane pozytywnie przez Powiatową Radę Zatrudnienia dnia 20.12.2010, obowiązujące od 20.12.2010.


 

Podstawa prawna:

· Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 674)

 

I. O zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu:

a) do miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, u pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego
b) do miejsca odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy
c) do miejsca szkolenia

może się ubiegać bezrobotny zarejestrowany w PUP w Strzelcach Opolskich, który spełnia łącznie następujące warunki:

1. Podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż lub przygotowanie zawodowe lub szkolenie poza miejscem zamieszkania na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy.

2. Uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

II. Koszty przejazdu zwracane będą:

1. Przez okres do 3 miesięcy od daty podjęcia zatrudnienia i nie dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym.

2. Przez okres odbywania stażu.

3. Przez okres szkolenia lub przygotowania zawodowego.

 

III. Zasady zwrotu poniesionych kosztów przejazdu

Zwrotowi podlegać będą koszty przejazdu:

1. Dla osób dojeżdżających do pracy

a) środkiem komunikacji publicznej:

· za pełny miesiąc świadczenia pracy na podstawie biletu miesięcznego PKP do wysokości 100% faktycznie poniesionych kosztów przejazdu, a w przypadku braku możliwości korzystania z PKP, na podstawie biletu miesięcznego PKS do wysokości 100 % faktycznie poniesionych kosztów przejazdu,

· podejmujących lub kończących zatrudnienie w trakcie miesiąca na podstawie biletu miesięcznego do wysokości 100% faktycznie poniesionych kosztów przejazdu proporcjonalnie do dni kalendarzowych świadczenia pracy,

· podejmujących lub kończących zatrudnienie w trakcie miesiąca na podstawie biletów jednorazowych do wysokości 100% faktycznie poniesionych kosztów przejazdu odpowiadającym cenom nabytych biletów jednorazowych za dni świadczenia pracy z wyłączeniem biletów jednorazowych Miejskiego Zakładu Komunikacji.

b) prywatnym środkiem transportu:

· za pełny miesiąc świadczenia pracy do wysokości 100 % ceny biletu miesięcznego na podstawie oświadczenia potwierdzonego przez PKS lub PKP,

· podejmujących lub kończących zatrudnienie w trakcie miesiąca, do wysokości 100% ceny biletu miesięcznego na podstawie oświadczenia potwierdzonego przez PKS lub PKP, proporcjonalnie do dni świadczenia pracy.

· w przypadku braku bezpośredniego połączenia PKP/PKS z miejsca zamieszkania do miejsca pracy na podstawie oświadczenia wnioskodawcy o liczbie kilometrów na danej trasie do wysokości 100 % ceny biletu miesięcznego wyliczanego na podstawie tabeli cen za przewozy w PKS w Strzelcach Op. S.A załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/II/2007 Zarządu Spółki PKS w Strzelcach Op. S.A z dnia 25.01.2007 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego cennika obowiązującego w przewozach pasażerskich.

c) zakładowym środkiem transportu:

· na podstawie faktury, rachunku imiennego lub zaświadczenia wystawionego przez Pracodawcę do wysokości faktycznie poniesionych kosztów przejazdu.

 

2. Dla osób dojeżdżających do miejsca odbywania stażu:

a) środkiem komunikacji publicznej:

· za pełny miesiąc odbywania stażu na podstawie biletu miesięcznego PKP do wysokości 100% faktycznie poniesionych kosztów przejazdu, a w przypadku braku możliwości korzystania z PKP, na podstawie biletu miesięcznego PKS do wysokości 100% faktycznie poniesionych kosztów przejazdu,

· podejmujących lub kończących w trakcie miesiąca staż na podstawie biletu miesięcznego do wysokości 100% faktycznie poniesionych kosztów przejazdu proporcjonalnie do dni kalendarzowych faktycznego odbywania stażu, przygotowania zawodowego,

· podejmujących lub kończących w trakcie miesiąca staż na podstawie biletów jednorazowych do wysokości 100% faktycznie poniesionych kosztów przejazdu odpowiadających cenom nabytych biletów jednorazowych za dni odbywania stażu z wyłączeniem biletów jednorazowych Miejskiego Zakładu Komunikacji.

b) prywatnym środkiem transportu:

· za pełny miesiąc odbywania stażu do wysokości 100% ceny biletu miesięcznego na podstawie oświadczenia potwierdzonego przez PKS lub PKP,

· podejmujących lub kończących w trakcie miesiąca, staż do wysokości 100% ceny biletu miesięcznego na podstawie oświadczenia, proporcjonalnie do dni roboczych odbywania stażu,

· w przypadku braku bezpośredniego połączenia PKP/PKS z miejsca zamieszkania do miejsca pracy na podstawie oświadczenia wnioskodawcy o liczbie kilometrów na danej trasie do wysokości 100 % ceny biletu miesięcznego wyliczanego na podstawie tabeli cen za przewozy w PKS w Strzelcach Op. S.A załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/II/2007 Zarządu Spółki PKS w Strzelcach Op. S.A z dnia 25.01.2007 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego cennika obowiązującego w przewozach pasażerskich.

 

3. Dla osób dojeżdżających na szkolenie lub przygotowanie zawodowe:

a) środkiem komunikacji publicznej:

· za pełny miesiąc uczestnictwa w szkoleniu lub w przygotowaniu zawodowym na podstawie biletu miesięcznego PKP do wysokości 100% faktycznie poniesionych kosztów przejazdu, a w przypadku braku możliwości korzystania z PKP, na podstawie biletu miesięcznego PKS do wysokości 100 % faktycznie poniesionych kosztów przejazdu,

· podejmujących lub kończących w trakcie miesiąca szkolenie lub przygotowanie zawodowe na podstawie biletu miesięcznego do wysokości 100% faktycznie poniesionych kosztów przejazdu proporcjonalnie do dni kalendarzowych odbywania szkolenia lub przygotowanie zawodowe,

· podejmujących lub kończących w trakcie miesiąca szkolenie lub przygotowanie zawodowe na podstawie biletów jednorazowych lub kilku dniowych do wysokości 100% faktycznie poniesionych kosztów przejazdu odpowiadających cenom nabytych biletów jednorazowych lub kilku dniowych za dni odbywania szkolenia lub przygotowania zawodowego z wyłączeniem biletów jednorazowych Miejskiego Zakładu Komunikacji.

b) prywatnym środkiem transportu:

· za pełny miesiąc odbywania szkolenia lub przygotowania zawodowego do wysokości 100% ceny biletu miesięcznego na podstawie oświadczenia potwierdzonego przez PKP, a w przypadku braku możliwości korzystania z PKP na podstawie biletu miesięcznego PKS,

· podejmujących lub kończących w trakcie miesiąca szkolenie lub przygotowanie zawodowe do wysokości 100% ceny biletu miesięcznego na podstawie oświadczenia potwierdzonego przez PKP, a w przypadku braku możliwości korzystania z PKP na podstawie biletu miesięcznego PKS, proporcjonalnie do dni kalendarzowych odbywania szkolenia lub przygotowania zawodowego,

Z=Cbm/30*D

 

Cbm – cena biletu miesięcznego

D – dni dojazdu na szkolenie

Z – przysługujący zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

 

· w przypadku braku bezpośredniego połączenia PKP/PKS z miejsca zamieszkania do miejsca pracy na podstawie oświadczenia wnioskodawcy o liczbie kilometrów na danej trasie do wysokości 100 % ceny biletu miesięcznego wyliczanego na podstawie tabeli cen za przewozy w PKS w Strzelcach Op. S.A załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/II/2007 Zarządu Spółki PKS w Strzelcach Op. S.A z dnia 25.01.2007 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego cennika obowiązującego w przewozach pasażerskich.

 

IV. Osoba spełniająca warunki określone pkt. III 1-3 powinna złożyć wniosek o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu do pracy, na staż lub przygotowanie zawodowe, szkolenie.

V. Wniosek można składać do 2 miesięcy od podjęcia zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego.

VI. Zwrotu kosztów przejazdu poniesionych w okresie poprzedniego miesiąca, urząd dokonuje po przedłożeniu przez uprawnioną osobę rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów tj:

1. W przypadku osób dojeżdżających do pracy, na staż, przygotowanie zawodowe lub na szkolenie środkiem komunikacji publicznej biletu miesięcznego / biletów jednorazowych wystawionych na trasę przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego lub szkolenia i z powrotem.

2. W przypadku osób dojeżdżających do pracy, na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe prywatnym środkiem transportu kserokopii dowodu rejestracyjnego, kserokopii prawa jazdy, umowy udostępnienia pojazdu w przypadku, jeżeli samochód nie jest własnością osoby dojeżdżającej oraz oświadczenia o wysokości ceny biletu miesięcznego lub biletu jednorazowego w przypadku szkoleń.

3. W przypadku osób dojeżdżających do pracy zakładowym środkiem transportu faktury imiennej, rachunku imiennego lub zaświadczenia wystawionego przez zakład pracy.

 

VIII. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje osobie, która jest dowożona do pracy, miejsca odbywania stażu, przygotowania zawodowego lub szkolenia prywatnym środkiem transportu jako pasażer.

 

IX. Zwrot kosztów o których mowa w pkt. III nie przysługuje:

1. Za miesiąc, w którym rozwiązany został stosunek pracy lub stosunek służbowy bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz od miesiąca, w którym pracownik dokonał wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego.

2. Za dni nieobecności na szkoleniu lub w pracy w przypadku dojazdu do pracy, miejsca odbywania stażu lub przygotowania zawodowego prywatnym środkiem transportu.

 

X. Koszty przejazdu nie będą wypłacane po upływie 3 miesięcy od zakończenia okresów wymienionych w punkcie II.

 

Przewodniczący

Powiatowej Rady Zatrudnienia

Roman Jawniak

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:53:22)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-17 18:46:39)
Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/zwrot-kosztow-przejazdu/83