Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Trójstronna umowa szkoleniowa

Trójstronna umowa szkoleniowa

TRÓJSTRONNA UMOWA SZKOLENIOWA

CZYM JEST TRÓJSTRONNA UMOWA SZKOLENIOWA?

Trójstronna umowa szkoleniowa, to umowa zawarta pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, dotycząca sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osób bezrobotnych, zamówionego przez pracodawcę. Szkolenie powinno być dostosowane do potrzeb pracodawcy, który w ramach wsparcia zobowiązuje się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbytym szkoleniu.

 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PODPISANIE TÓJSTRONNEJ UMOWY SZKOLENIOWEJ?

O podpisanie trójstronnej umowy szkoleniowej może ubiegać sie pracodawca lub przedsiębiorca, który zamierza zatrudnić skierowane przez urząd pracy osoby bezrobotne, oddelegowane na szkolenie na podstawie ww. umowy.

Pracodawca zainteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb składa w urzędzie pracy wniosek, który zawiera następujące elementy:

  • nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;

  • oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności;

  • pożądany przez pracodawcę poziom i rodzaj wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów na szkolenia;

  • zakres umiejętności, uprawnień, kwalifikacji do uzyskania w wyniku szkolenia;

  • liczbę uczestników szkolenia.

Do wniosku pracodawca dołącza zobowiązanie do zatrudnienia osoby bezrobotnej skierowanej na szkolenie, na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeśli został przeprowadzony.

PRZYDATNE INFORMACJE?

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z wnioskodawcą i instytucją szkoleniową, trójstronną umowę o sfinansowanie kosztów szkole nia. W umowie powiatowy urząd pracy zobowiązuje się do skierowania na szkolenie i sfinansowanie kosztów szkolenia określonej liczby osób bezrobotnych, pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu szkolenia, a instytucja szkoleniowa zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z wymogami określonymi przez powiatowy urząd pracy i pracodawcę.

Instytucja szkoleniowa jest wyłaniana przez urząd pracy w oparciu o wskazane przez pracodawcę informacje dotyczące:

  • zakresu umiejętności i kwalifikacji wymaganych do uzyskania przez bezrobotnego w wyniku szkolenia;

          terminu i miejsca szkolenia.

Pracodawca ma wpływ na dobór instytucji szkoleniowej, dostosowanie programu i warunków przeprowadzenia szkolenia, w tym ma także możliwość zorganizowania zajęć praktycznych w zakładzie pracy oraz wybór kandydatów na szkolenie. Dodatkowo może na bieżąco monitorować przebieg szkolenia i dokonywać oceny postępów uczestników szkolenia oraz uczestniczyć w egzaminie końcowym.

Szkolenie osób bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Szczegółowych informacji udziela:

Elżbieta Światły

Tel: 77 462 18 14

e.swiatly@pup-strzelce.pl

Strona dodana przez: Elżbieta Światły (2014-08-19 10:08:22)
Zredagowana przez: Elżbieta Światły (2014-08-20 11:44:06)
Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/trojstronna-umowa-szkoleniowa/240