Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji

Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji

 

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy zwanych dalej "osobami uprawnionymi" w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

1) braku kwalifikacji zawodowych;

2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,

3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

4) braku umiejętności poszukiwania pracy.

Kosztem szkolenia jest:

a) uprzednio uzgodniona należność przysługująca instytucji szkoleniowej,

b) koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do stypendium, które w trakcie szkolenia podjęły zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą

c) koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,

d) koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,

e) koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Formy organizacji szkoleń:

1) szkolenia grupowe - organizowane z inicjatywy urzędu pracy na podstawie planu szkoleń opracowanego ze zgłoszeń działu pośrednictwa pracy, doradcy zawodowego, lidera Klubu Pracy lub pracodawców;

2) szkolenia indywidualne - organizowane na wniosek osoby bezrobotnej.

Skierowanie na szkolenie osoby uprawnionej, w przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem prze doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia, w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

Osobie skierowanej na szkolenie przysługuje:

  • stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczna liczba godzin zegarowych szkolenia wyniesie 150. Jeżeli liczba godzin szkolenia jest mniejsza stypendium nalicza się proporcjonalnie.

Osoba skierowana na szkolenie, która posiada prawo do zasiłku dla bezrobotnych, ma prawo wyboru świadczenia tzn. zasiłek lub stypendium szkoleniowe. W przypadku wybrania stypendium szkoleniowego, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu o okres odbywania szkolenia.

Osoba skierowana na szkolenie może otrzymać:

  • zwrot kosztów przejazdu na szkolenie,
  • osoba samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, po udokumentowaniu poniesionych wydatków, może otrzymać zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7, w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku podstawowego dla bezrobotnych na każde dziecko.

Osoba skierowana na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

Osobie, która podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w trakcie trwania szkolenia przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych od dnia podjęcia pracy do zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

Osoba uprawniona która bez uzasadnionej przyczyny odmówi propozycji udziału w szkoleniu, po skierowaniu nie podejmie szkolenia bądź przerwie szkolenie z własnej winy zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej na okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,

b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

c) 270 dni w przypadku trzeciej i kolejnej odmowy.

Na szkolenie może być skierowana osoba zarejestrowana jako poszukująca pracy, która:

1) jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

2) jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

3) otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

4) uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

5) jest żołnierzem rezerwy,

6) pobiera rentę szkoleniową,

7) pobiera świadczenie szkoleniowe,

8) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

9) jeżeli pracuje lub wykonuje inną pracę zarobkową i jest w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym.

Osobom wymienionym w punktach od 1 do 9 stypendium szkoleniowe nie przysługuje.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Osoby zarejestrowane, które biorą udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

Informacje zawarte w rejestrze instytucji szkoleniowych oraz bazach danych o standardach kwalifikacji zawodowych i modułowych programach szkoleń prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy są dostępne na stronach internetowych:

http://www.ris.praca.gov.pl

http://www.psz.praca.gov.pl

http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:06:20)
Zredagowana przez: Zygfryd Zielger (2013-11-07 10:54:58)
Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/szkolenia-pracownikow-i-inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/109