Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)

Szkolenia indywidualne

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich, potrafisz wykazać celowość szkolenia np.: poprzez uprawdopodobnienie zatrudnienia lub rozpoczęcie działalności gospodarczej i spełniasz jeden z poniższych warunków: np.:

  • nie posiadasz kwalifikacji zawodowych;
  • konieczna jest zmiana lub uzupełnienie kwalifikacji;
  • utraciłeś zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO, KTÓREGO KOSZT W DANYM ROKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 300% PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA.

Skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną następuje po złożeniu przez tę osobę wniosku wraz z uzasadnieniem celowości szkolenia.

Wnioskodawca może załączyć do wniosku o skierowanie na szkolenie informacje o wybranym przez siebie szkoleniu uwzględniające: nazwę i termin szkolenia, nazwę i adres instytucji szkoleniowej, koszt szkolenia oraz inne informacje, które wnioskodawca uzna za istotne.

Szkolenia odbywają się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu i może trwać nie dłużej niż 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku osoby nie posiadającej kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 24 miesiące.

W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, skierowanie jest poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który ma być uzyskany w wyniku szkolenia. W uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

UWAGA!!! Osoba, która z własnej winy przerwała szkolenie jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów oraz zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej na okres wskazany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyjątkiem sytuacji gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjecie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667).

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-22 12:05:30)
Zredagowana przez: Elżbieta Światły (2018-01-24 11:41:23)
Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/szkolenia-indywidualne/202