Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych

Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych

Starosta na wniosek bezrobotnego lub poszukującego pracy zwanym dalej "osobą uprawnioną", może sfinansować koszty studiów podyplomowych, należne organizatorowi studiów, do wysokości 100% jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba uprawniona może złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych wraz z uzasadnieniem potrzeby udzielenia tej formy pomocy.

Do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez organizatora studiów podyplomowych zawierający:

• nazwę i termin realizacji studiów podyplomowych, • koszt studiów podyplomowych.

Starosta zawiera z osobą uprawnioną umowę na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych określającą w szczególności:

 1. nazwę i termin realizacji studiów podyplomowych,
 2. nazwę i adres organizatora studiów podyplomowych,
 3. kwotę dofinansowania studiów podyplomowych,
 4. dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów podyplomowych;
 5. zobowiązanie do zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania studiów podyplomowych z winy osoby korzystającej z finansowania tych studiów,
 6. zobowiązanie osoby korzystającej z finansowania kosztów studiów podyplomowych do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o podjęciu, kontynuowaniu na kolejnych semestrach i ukończeniu studiów podyplomowych oraz przedstawienia dyplomu ukończenia tych studiów.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

Osobie uprawnionej, której starosta przyznał dofinansowanie studiów podyplomowych za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie trwania umowy o dofinansowanie studiów podyplomowych nadal przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku - jednak od tego stypendium nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

Z dofinansowania studiów podyplomowych może również korzystać osoba zarejestrowana, która:

 1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 2. jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub grórniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programi integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 5. jest żołnierzem rezerwy,
 6. pobiera rentę szkoleniową,
 7. pobiera świadczenie szkoleniowe,
 8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 9. jeżeli pracuje lub wykonuje inną pracę zarobkową i jest w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowana pomocą w rozwoju zawodowym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 645 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667).

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:54:45)
Zredagowana przez: Elżbieta Światły (2017-01-13 15:04:02)
Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/stypendium-z-tytulu-dofinansowania-do-studiow-podyplomowych/86