Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)

Staże

 STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do samodzielnego wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy a pracodawcą, według programu dołączonego do wniosku.

Przy ustalaniu programu stażu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

Program stażu powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • opiekuna osoby objętej programem

 

Osobie odbywającej staż przysługuje:

 

 • Stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych,
 • Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem,
 • Dwa dni urlopu za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu.

Stażysta jest zobowiązany do:

 • Przestrzegania ustalonego przez pracodawcę czas pracy,
 • Sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu,
 • Przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących u danego pracodawcy,
 • Sporządzenia sprawozdania z przebiegu stażu zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach,
 • Na zakończenie stażu przedłożenia w Powiatowym Urzędzie Pracy sprawozdania poświadczonego przez opiekuna stażu i opinii wydanej przez pracodawcę.

Czas pracy stażysty nie może przekroczyć 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.

Staż można zorganizować dla osób bezrobotnych objętych II profilem pomocy na okres nie krótszy niż 3 miesiące a trwający:

1. do 6 miesięcy,
2. do 12 miesięcy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia,
3. do 6 miesięcy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy – staż ze środków PFRON.

 

Wniosek o skierowanie bezrobotnego do odbycia stażu mogą złożyć PRACODAWCY, którzy są jednostkami organizacyjnymi, chociażby nie posiadali osobowości prawnej, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, organizatorem stażu może również zostać przedsiębiorca niezatrudniający pracownika. O współpracę w ramach aktywizacji bezrobotnej młodzieży mogą ubiegać się tylko pracodawcy nie posiadający zaległości wobec Budżetu Państwa (ZUS i US), natomiast większą szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku o organizację stażu mają pracodawcy, którzy po zakończonym stażu zatrudnią osobę odbywającą staż.
Skierowana do odbycia stażu osoba bezrobotna świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z programem stażu, tygodniowy wymiar czasu pracy nie może przekroczyć 40 godzin, osoba na stażu nie może pracować w niedzielę i święta oraz w godzinach nocnych Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.
Bezrobotny skierowany do odbycia stażu sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych. Po zakończeniu stażu Powiatowy Urząd Pracy wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu na podstawie sprawozdania bezrobotnego o przebiegu stażu.

Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje w imieniu Starosty Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, natomiast pracodawca wyznacza opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, który udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego.

Kiedy staż może zostać przerwany ?

 • W przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotną odbywającą staż.
 • Powiatowy Urząd Pracy na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku niezrealizowania przez pracodawcę warunków odbycia stażu, po wysłuchaniu pracodawcy.
 • Powiatowy Urząd Pracy na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
  • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
  • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

Pracodawca, u którego bezrobotny odbywa staż:

 1. zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
 2. zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 3. zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 4. szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 5. przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 6. zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 7. niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Powiatowy Urząd Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 8. niezwłocznie po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z póź. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U.z 2009 r Nr 142, poz. 1160 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem

tel. 077 462 18 63  lub w Powiatowym Urzędzie Pracy pok. 7.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:48:42)
Zredagowana przez: Zygfryd Zielger (2018-05-16 14:27:00)
Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/sta%C5%BCe/71