Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Roboty publiczne

Roboty publiczne

Roboty publiczne

Roboty publiczne organizowane są zgodnie ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późniejszymi zmianami ) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 864) i mają na celu wsparcie bezrobotnych.

Organizatorami robót publicznych mogą być powiaty z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyka: ochrony środowiska, kultury fizycznej, turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych , organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Kto może zostać skierowany do pracy w ramach robót publicznych ?

Do pracy w ramach robót publicznych mogą zostać skierowane osoby bezrobotne dla , których ustalono profil II pomocy zgodnie z art. 33,ust. 2c, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zatrudnienie w ramach robót publicznych następuje na podstawie umowy zawartej przez

starostę z organizatorem po poprzednim złożeniu przez organizatora pisemnego wniosku o organizację robót publicznych.

 Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Skierowanie bezrobotnego na miejsce pracy poprzedzone jest kwalifikacją wstępną dokonaną przez pośrednika pracy i akceptacją ze strony organizatora.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:49:13)
Zredagowana przez: Zygfryd Zielger (2014-07-15 11:18:25)
Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/roboty-publiczne/73