Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.

 

Kto może otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

O refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może ubiegać się:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, októrych mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli ubiegasz się o taką pomoc jako podmiot, przedszkole lub szkoła, możesz ją otrzymać, gdy spełniasz łącznie następujące warunki:

   

  Jeżeli ubiegasz się o taką pomoc jako podmiot, przedszkole lub szkoła, możesz ją otrzymać, gdy spełnisz łącznie następujące warunki:

 • prowadzisz działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku (do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej),

 • nie zmniejszyłeś stanu zatrudnienia w okresie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz od dnia złożenia wniosku do otrzymania refundacji,

 • nie zalegasz w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych i innych danin publicznych oraz nie posiadasz nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

 • nie byłeś skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,

 • złożyłeś kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

   

   

Jak długo przysługuje refundacja?

Otrzymasz refundację kosztów, jeżeli zobowiążesz się do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy oraz do utrzymania w tym czasie stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją.

 

Co należy zrobić, żeby otrzymać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy?

Jeżeli chcesz otrzymać refundację, powinieneś złożyć odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na Twoją siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego.

 

Pamiętaj!

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy należy złożyć zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd, podpisaniu umowy z urzędem pracy określającej warunki refundacji oraz dokonaniu wszystkich zakupów, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

 

Dlaczego warto starać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy?

Powiatowy urząd pracy zwróci Ci koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

 

Przydatne informacje

Podpisując umowę o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zobowiązujesz się do:

  • zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku, w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy;

  • utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją;

  • zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych, w przypadku niespełnienia warunków zatrudnienia i utrzymania stanowisk; Refundację na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy otrzymasz po:

  • przedłożeniu rozliczenia i udokumentowaniu kosztów poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego,

  • zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej z urzędem umowie. Otrzymane środki będziesz mógł przeznaczyć w szczególności na: zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

 

Kiedy starosta może odmówić skierowania osoby bezrobotnej?

Starosta może odmówić skierowania osoby bezrobotnej do podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, u którego bezrobotny ten był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową w okresie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 

Warto wiedzieć!

Zanim złożysz wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zapoznaj się z regulaminem ubiegania się o tę formę wsparcia.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:47)
Zredagowana przez: Patrycja Gazda (2015-05-13 08:35:18)
Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy/116