Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia

Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia.

 

  • Powiatowy Urząd Pracy może na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia.

 Warunki, które musi spełniać osoba bezrobotna:

 - wiek do 30 roku życia

- ustalony II profil pomocy

 Wniosek o refundację może złożyć:

 - przedsiębiorca,

- pracodawca (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika), u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 O sposobie rozpatrzenia wniosku przedsiębiorca/pracodawca zostanie poinformowany pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów

 Warunki refundacji:

 - refundacji podlega część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne,

- kwota refundacji określona jest w umowie – w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia,

- refundacja przysługuje przez 12 miesięcy,

- refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

 Obowiązek utrzymania stanowiska:

 Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

  • W przypadku niewywiązania się z warunku utrzymania zatrudnienia pracodawca jest zobowiązany do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.
  • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art.52 ustawy s dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy po zakoszeniu refundacji, urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
  • W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Strona dodana przez: Zygfryd Zielger (2016-01-07 09:55:32)
Zredagowana przez: Zygfryd Zielger (2017-01-09 14:28:08)
Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/refundacja-czesci-kosztow-wynagrodzen-nagrod-oraz-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-bezrobotnych-do-30-roku-%C5%BCycia/247