Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych - jest to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje przygotowanie zawodowe dorosłych:

a) dla osób bezrobotnych,

b) dla osoby poszukującej pracy:

» jeżeli otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

» uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

» jest żołnierzem rezerwy,

» pobiera rentę szkoleniową,

» pobiera świadczenie szkoleniowe.

Celem przygotowania zawodowego dorosłych jest uzyskanie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, potwierdzonych dokumentami.

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:

1) praktycznej nauki zawodu - umożliwiającej uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lub w przypadku osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie lub świadectwa czeladniczego, która trwa od 6 do 12 miesięcy,

2) przyuczenia do pracy dorosłych - umożliwiającą uzyskanie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejetności potwierdzonych zaświadczeniem, które trwa od 3 do 6 miesięcy.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekroczyć 8 godzin zagarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu ukierunkowanego na nabycie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.

Program nauki i egzaminy:

Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach lub standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu czeladniczego.

Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.

Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy lub wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej, instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych wojewódzkiego urzędu pracy lub inna instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę.

Przyuczenie do pracy dorosłych może kończyć się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę.

Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy. W przypadku, gdy pracodawca nie może zapewnić warunków do zrealizowania części programu praktycznej nauki zawodu, możliwe jest zrealizowanie części tego programu przez wskazane przez starostę Centrum Kształcenia Praktycznego lub Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające na podstawie przepisów o systemie oświaty, w wymiarze nie przekraczającym 20% czasu programu.

Opiekunowie:

Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

Od opiekunów uczestnika przygotwania zawodowego dorosłych realizowanego w formie praktycznej nauki zawodu jest wymagane posiadanie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonego w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.

Od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie przyuczenia do pracy dorosłych jest wymagane posiadanie co najnmniej:

a) wykształcenia średniego,

b) 3-letniego stażu pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia,

c) rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.

Refundacja i premia dla pracodawcy

Starosta refunduje pracodawcy wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.

Po zakończeniu realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych pracodawcy przysługuje jednorazowa premia jeżeli uczestnik tej formy ukończył program praktycznej nauki zawodu lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin. Premia jest przyznawana na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu przez uczestnika przygotowania zawodowego.

Wysokość premii  wynosi 400,00 zł - za każdy pełny miesiąc zrealizowanego programu przygotowania zawodowego.

Refundacja i premia stanowią pomoc de minimis i są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pomoc zgodnie z przepisami Komisji WE nie może zostać udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez pracodawcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych spowodowałyby przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość:

a) 200 tys. EURO - w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą,

b) 100 tys. EURO - w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego.

Do wniosku o wypłatę premii lub refundacji pracodawca jest zobowiązany złożyć:

1) zaświadczenie albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych;

2) informacje o innej pomocy publicznej, jaką pracodawca otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych do objęcia pomocą, niezależnie od jej formy i źródła,

3) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy lub inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową pracodawcy.

Koszty przygotowania zawodowego dorosłych obejmują:

1) refundację wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu (np.: odzież robocza, eksploatacja maszyn, materiały i surowce, posiłki regeneracyjne),

2) jednorazową premię przyznawaną pracodawcy po zakończeniu tej formy aktywizacji,

3) należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację ustalonej część programu,

4) koszty badań lekarskich i psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych,

5) koszty egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających.

W przypadku, gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych nie złożył z wynikiem pozytywnym egzaminu, koszty ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego nie mogą być finansowane z Funduszu Pracy.

Osobie bezrobotnej skierowanej na przygotowanie zawodowe dorosłych przysługuje:

1) stypendium, które wynosi 120 % zasiłku dla bezrobotnych, pod warunkiem, że liczba godzin przygotowania zawodowego wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie,

Za okres za który przysługuje stypendium - zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje. Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu o okres odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

2) dni wolne w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych, za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem zakończenia przygotowania zawodowego.

 

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie , egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania z wyjątkiem sytuacji gdy powodem przerwania realizacji programu lub nieprzystąpienia do egzaminu było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał realizację programu lub nie przystąpił do egzaminu może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:01)
Zredagowana przez: Beata Nowak (2015-01-30 11:37:00)
Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/przygotowanie-zawodowe-doroslych/111