Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 674, art. 61 e)

Kto może się ubiegać o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej:

  1. Pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać:

a) osoba bezrobotna,

b) osoba poszukująca pracy, absolwent szkoły lub uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,

c) student ostatniego roku studiów.

jeżeli:

a) nie był/a karana, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

b) nie jest zatrudniona/y oraz niewykonuje innej pracy zarobkowej;

c) w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki nie prowadził/a działalności gospodarczej.

 

  • Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej jest udzielana na podstawie umowy, na wniosek zainteresowanej osoby, po przedstawieniu opisu i kosztorysu zamierzonej działalności gospodarczej, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.
  • Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej może stanowić do 100% kosztów jej podjęcia.
  • Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
  • Środki finansowe z tytułu pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej są wypłacane przez pośrednika finansowego, na podstawie harmonogramu, po zarejestrowaniu przez pożyczkobiorcę działalności gospodarczej.
  • Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki jest weksel In blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych.
  • Pożyczkobiorca jest obowiązany dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pożyczki, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli potwierdził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszył inne warunki umowy.
  • Podmiotom, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, można udzielić pożyczki na utworzenie stanowiska pracy nie wcześniej niż po upływie co najmniej 3 miesięcy od rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.
  • Minister właściwy do spraw pracy może umorzyć jednorazowo należność z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie pierwszego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, wraz z odsetkami, na dzień spełnienia poniższych warunków:

a) utrzymania, przez co najmniej 12 miesięcy, pierwszego stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez       powiatowy urząd pracy;

b) niezaleganiu ze spłatą rat pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

 Urzędy Pracy nie udzielają ww. pożyczek.

 W województwie opolskim finansowaniem i prowadzeniem naboru wniosków zajmuje się Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Wszelkich informacji można uzyskać na stronie internetowej www.fundacja.opole.pl oraz na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego www.bgk.com.pl.

Strona dodana przez: Zygfryd Zielger (2014-12-16 13:14:31)
Zredagowana przez: Zygfryd Zielger (2014-12-16 13:24:42)
Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/po%C5%BCyczki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/244