Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Pożyczka szkoleniowa

Pożyczka szkoleniowa

Starosta może, na wniosek osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy zwanej dalej "osobą uprawnioną", udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia (tzw. pożyczka szkoleniowa) do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

Pożyczka szkoleniowa jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

Osoba zainteresowana uzyskaniem pożyczki szkoleniowej składa wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej wraz z uzasadnieniem potrzeby udzielenia tej formy pomocy oraz informacją o sposobie zabezpieczenia jej spłaty.

Przyznanie środków następuje w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wypłata pożyczki szkoleniowej może nastąpić po zawarciu umowy jednorazowo lub w ratach.

Przeznaczenie pożyczki szkoleniowej:

Pożyczka szkoleniowa może być przeznaczona na sfinansowanie:

  • należności przysługującej instytucji szkoleniowej,
  • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • koszt przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
  • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
  • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji do wykonywania danego zawodu.

UWAGA!!!

W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia, pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 645 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667).

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:55:00)
Zredagowana przez: Elżbieta Światły (2017-01-13 15:04:41)
Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/po%C5%BCyczka-szkoleniowa/87