Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)

Pożyczka szkoleniowa

Starosta może, na wniosek osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy zwanej dalej "osobą uprawnioną", udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia (tzw. pożyczka szkoleniowa) do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

Pożyczka szkoleniowa jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

Osoba zainteresowana uzyskaniem pożyczki szkoleniowej składa wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej wraz z uzasadnieniem potrzeby udzielenia tej formy pomocy oraz informacją o sposobie zabezpieczenia jej spłaty.

Przyznanie środków następuje w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wypłata pożyczki szkoleniowej może nastąpić po zawarciu umowy jednorazowo lub w ratach.

Przeznaczenie pożyczki szkoleniowej:

Pożyczka szkoleniowa może być przeznaczona na sfinansowanie:

  • należności przysługującej instytucji szkoleniowej,
  • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • koszt przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
  • koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych,
  • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji do wykonywania danego zawodu.

UWAGA!!!

W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia, pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667).

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-22 12:14:49)
Zredagowana przez: Elżbieta Światły (2018-01-24 11:42:27)
Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/po%C5%BCyczka-szkoleniowa/207