Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

POŻYCZKA NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA BEZROBOTNEGO, W TYM BEZROBOTNEGO SKIEROWANEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy to pomoc finansowa, udzielana przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku ze stworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej.

 O POŻYCZKĘ NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY MOŻE UBIEGAĆ SIĘ:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą;

 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, o których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

 • żłobek lub klub dziecięcy tworzony lub prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi do lat 3;

 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DzU z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.) lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) lub w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Jeżeli ubiegasz się o taką pomoc, możesz ją otrzymać, gdy spełniasz łącznie następujące warunki:

 • nie zalegasz ze spłatą rat pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy;

 • od momentu rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, upłynęło co najmniej 3 miesiące, a w przypadku pożyczkobiorców korzystających z karencji bieg trzymiesięcznego terminu rozpoczyna się po zakończeniu okresu karencji;

 • nie zalegasz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

 • nie zalegasz z opłacaniem innych danin publicznych;

 • nie byłeś karany, w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;

 • w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go 2 lata kalendarzowe nie uzyskałeś pomocy de minimis przekraczającej 200 tys. Euro lub 100 tys. Euro w przypadku działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego towarów;

 • zobowiąże się do:

   • wykorzystania środków pożyczki zgodnie z przeznaczeniem,

   • poddawania kontroli dokonywanej przez MPiPS, BGK, pośrednika finansowego lub inne uprawnione podmioty,

   • przechowywania dokumentacji związanej z udzieloną pożyczką przez okres 10 lat od podpisania pożyczki.

 • W sytuacji, gdy powiatowy urząd pracy w terminie 30 dni od otrzymania informacji, o której mowa wyżej, nie skieruje bezrobotnego spełniającego wymagania, możesz zatrudnić na utworzonym stanowisku bezrobotnego bez skierowania z urzędu pracy.

WARTO STARAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY, GDYŻ:

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy może zostać Ci przyznana w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie kredytowania i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

OKRES SPŁATY POŻYCZKI

Zobowiązany będziesz spłacać pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy w równych ratach, a okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 3 lata. W przypadku tego rodzaju pożyczki nie przysługuje również prawo do karencji w spłacie pożyczki.

ABY OTRZYPAĆ POŻYCZKĘ NALEŻY:

Złożyć odpowiedni wniosek oraz przedstawić zabezpieczenie prawne spłaty i zwrotu udzielonej pożyczki do pośrednika finansowego.

Lista instytucji, które świadczą usługi doradcze i udzielają pożyczek oraz wniosek do pobrania znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

WAŻNE INFORMACJE

Tworzone stanowisko pracy nie może być finansowane jednocześnie w ramach pożyczki i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Obowiązki związane z zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej:

 • poinformowanie, z 14-dniowym wyprzedzeniem, urząd pracy oraz pośrednika finansowego o terminie zatrudnienia bezrobotnego,

 • potwierdzenie zatrudnienia bezrobotnego w terminie 7 dni od zatrudnienia,

 • poinformowanie pośrednika finansowego oraz urząd pracy o rozwiązaniu umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym , nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozwiązania.

  Zobowiązany będziesz dokonać zwrotu niespłaconej kwoty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia otrzymania pożyczki, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wezwania do jej zwrotu, jeżeli zatrudniałeś na utworzonym stanowisku bezrobotnego, krócej niż 12 miesięcy lub naruszyłeś inne warunki umowy.

  W przypadku zlikwidowania utworzonego stanowiska pracy w okresie do 36 miesięcy, obliczanych od pierwszego miesiąca zatrudnienia bezrobotnego zobowiązany będziesz spłacić pozostały do spłaty kapitał pożyczki, wraz z odsetkami naliczanymi od dnia likwidacji utworzonego stanowiska pracy.

  Kwota niespłaconej pożyczki podlega zwiększeniu o kwotę uzyskanej korzyści, wynikającej z różnicy oprocentowania spłaconej części pożyczki w stosunku do oprocentowania rynkowego, obowiązującego w dniu otrzymania pożyczki.

  Podstawa prawna

 

 

Strona dodana przez: Patrycja Gazda (2014-12-08 12:54:16)
Zredagowana przez: Patrycja Gazda (2014-12-08 13:08:12)
Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/po%C5%BCyczka-na-utworzenie-stanowiska-pracy/243