Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy  Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest przeznaczony na finansowanie działań  obejmujących kształcenie ustawiczne  pracowników i pracodawców.

 

 

 

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatynych do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

 

Pracodawca ubiegający się o środki z KFS musi spełniać co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zostały przyjęte na 2018r.:

 

 

 

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych, *

   

 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, **

   

 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

* Przy ocenie wniosków, uwzględnia się zawody deficytowe zidentyfikowane w powiecie strzeleckim, określone w „ Barometrze zawodów 2018” ( powiat strzelecki) lub zawody deficytowe zidentyfikowane w województwie opolskim, określone w „Barometrze zawodów 2018” ( województwo opolskie)

 

** Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 2 powinien udowodnić ( np. poprzez dołączenie do wniosku kopii dokumentu zakupu), że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu 3 miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami.

 

Pracodawcą, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadałaby osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która nie zatrudnia żadnego pracownika, nie może korzystać ze środków KFS.

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracownik w trakcie trwania kształcenia musi świadczyć pracę tzn. nie może przebywać na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, wychowawczym.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w ramach kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, można sfinansować następujące działania
:

1) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

2) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

3) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacje lub uprawnień zawodowych,

4) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;
 
  Pracodawca, na podstawie zawartej umowy, może otrzymać środki KFS w wysokości:


1)
80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

2) 100% kosztów
kształcenia ustawicznego - jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców , nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

UWAGA: Przy określaniu kosztów kształcenia ustawicznego:

 • uwzględnia się wyłącznie koszt samego kształcenia ustawicznego,

 • przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawca nie uwzględnia innych kosztów, które ponosi pracodawca w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

  Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na dofinansowanie kursów rozumianych jako pozaszkolne zajęcia zaplanowane i zrealizowane przez instytucję szkoleniową w określonym czasie, według ustalonego programu.

  Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończy kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy, zobowiązany jest do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, a pracodawca zwraca te koszty staroście.

  Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc publiczną udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

  Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków z KFS składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek. Jeżeli pracodawca jest beneficjentem pomocy publicznej do wniosku musi dołączyć informacje o uzyskanej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych lat obrotowych.

  Przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy jest dokonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie decyzji administracyjnej. W związku z powyższym, odmowa przyznania tych środków nie podlega odwołaniu. 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.);

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tj. Dz.U. z 2017 poz. 117);

 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);

 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9);

 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808, z późn. zm.);

Szczegółowych informacji udziela:

Elżbieta Światły

Tel: 77 462 18 14

e.swiatly@pup-strzelce.pl

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:06:41)
Zredagowana przez: Elżbieta Światły (2018-01-24 11:39:34)
Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/110