Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, z wyjątkiem handlu obwoźnego, w wysokości nie przekraczającej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 457).
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str.1)
  • Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy  de minimis w sektorze rolnym (DZ. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str.9)

Środki o których mowa mogą być przyznane:

- bezrobotnemu zarejestrowanemu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich,

- absolwentowi centrum integracji społecznej, zwanemu dalej "absolwentem CIS",

- absolwentowi klubu integracji spoółecznej, zwanemu dalej "absolwentem KIS",

który:

1) złożył wniosek właściwie wypełniony i kompletny zawierający wszystkie wymagane załączniki;

2) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

  • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie;

3) nie korzystał z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

4) nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

5) nie zamierza podejmować zatrudnienia oraz zawieszać prowadzenia działalności w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

6) nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

7) nie posiada zadłużenia lub zobowiązania w bankach lub innych instytucjach finansowych, chyba że należności z tytułu spłat zadłużenia lub zobowiązania są terminowo regulowane;

8) będzie prowadził zamierzoną działalność gospodarczą na terenie Polski;

9) nie posiada zadłużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieopłaconych składek należnych w związku z prowadzoną poprzednią działalnością gospodarczą lub Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości podatkowych;

10) nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie umów cywilnoprawnych,

11) niezłożył wniosku o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty.

Środki stanowią pomoc publiczną udzielaną w ramach zasady de minimis. Wobec powyższego nie udziela się pomocy na działalność w zakresie krajowego transportu drogowego towarów oraz krajowego transportu osób taksówkami.

Przyznanie środków następuje na podstawie wniosku, który należy dokładnie wypełnić, wyszczególniając planowane zakupy wraz z ceną.

Osoba bezrobotna ubiegająca się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może skorzystać z konsultacji przy wypełnianiu wniosku.

Podjęcie działalności musi nastąpić w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Wydatki winny być dokonane zgodnie z przeznaczeniem, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
Rozliczenie środków odbywać będzie się w kwocie brutto w oparciu o rachunki i faktury Vat. W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatków od towarów i usług. Rozliczenie zawiera informację, czy bezrobotnemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego. Jeżeli beneficjent pomocy skorzysta z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powinien zwrócić równowartość odzyskanego podatku od towarów i usług zakupionych w ramach przyznanej pomocy na konto Funduszu Pracy PUP. Udokumentowanie wydatkowania otrzymanych środków musi nastąpić w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Działalność, na którą uzyskano pomoc powinna być prowadzona samodzielnie przez minimum 12 miesięcy i w tym okresie wnioskodawca winien opłacać składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia tej działalności i jednocześnie w tym czasie nie może podejmować innego zatrudnienia.

W okresie trwania umowy nie wolno zawieszać, likwidować czy zmieniać rodzaju działalności gospodarczej, na którą udzielono środki.

Niedotrzymanie warunków spowoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:52:32)
Zredagowana przez: Zygfryd Zielger (2015-04-08 13:24:46)
Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej/81