Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia

Dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia

Dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia

 

W przypadku tworzenia stanowiska pracy i zamiaru zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50 lub 60 roku życia pracodawca może ubiegać się (poprzez złożenie wniosku) o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów wynagrodzenia.

 

Zatrudniając skierowaną przez PUP osobę bezrobotną:

  • która ukończyła 50 rok życia, a nie ukończyła 60 rok życia pracodawca może otrzymywać dofinansowanie w wysokości maksymalnie połowy minimalnego wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy
    • dodatkowy wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji wynosi 6 miesięcy.
  • która ukończyła 60 rok życia pracodawca może otrzymywać dofinansowanie w wysokości maksymalnie do połowy minimalnego wynagrodzenia przez okres 24 miesięcy
    • dodatkowy wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji wynosi 12 miesięcy.

Skierowani bezrobotni do pracy muszą mieć ustalony II profil pomocy.

 

Wsparcie dla przedsiębiorców udzielane jest na zasadach pomocy de minimis

 

Informacja dla Pracodawcy:

 

  • Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie przysługiwania dofinansowania lub nie wywiązanie się przez pracodawcę z warunku wymaganego okresu utrzymania zatrudnienia, skutkuje koniecznością zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od całości kwoty otrzymanych środków, naliczonymi od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
  • W przypadku utrzymania zatrudnienia przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do dofinansowania wynagrodzenia, pracodawca zwraca 50 proc. otrzymanych środków, wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
  • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie dofinansowania bądź przed upływem wskazanych okresów, na zwolnione stanowisko pracy kierowana jest inna osoba bezrobotna.

 

Wniosek o refundację może złożyć:

 

- przedsiębiorca,

- pracodawca (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika),

u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

 

 O sposobie rozpatrzenia wniosku przedsiębiorca/pracodawca zostanie poinformowany pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów

 

 Warunki refundacji:

 

- refundacji podlega część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne,

- kwota refundacji określona jest w umowie – w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- refundacja przysługuje przez 12 miesięcy lub 24 miesięcy,

- refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

 

 

 

Strona dodana przez: Zygfryd Zielger (2016-01-21 12:00:42)
Zredagowana przez: Zygfryd Zielger (2016-01-21 12:03:03)
Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/dofinansowanie-do-wynagrodzenia-dla-osob-powy%C5%BCej-50-roku-%C5%BCycia/250