Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Staże » Bony stażowe

Bony stażowe

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych lub kwalifikacji do samodzielnego wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

 

Kto może otrzymać bon stażowy?

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. Termin bonu stażowego określa starosta.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania osobie bezrobotnej do 30 roku życia, której ustalono II profil pomocy.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

 • koszt przejazdu do i z miejsca odbywania stażu- w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu        w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium,
 • stypendium stażowe w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1

Premia dla pracodawcy

Pracodawcy, który zatrudniał bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1513,50 zł. Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Kwota premii, o której mowa w art. 66l ust. 4, oraz maksymalna kwota ryczałtu, o której mowa w ust 6 pkt 1, podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6.

Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty premii i kosztów przejazdu po waloryzacji.

Kwalifikacje stażysty potwierdzają:

 • Zaświadczenie o odbyciu stażu wydane przez Powiatowy Urząd Pracy,
 • Opinia pracodawcy zawierająca informacje o zadaniach realizowanych podczas stażu i nabytych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych. 

Jakie są uprawnienia stażysty?

Osobie odbywającej staż przysługuje:

 • Stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych,
 • Koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu wypłacanego w miesięcznych transzach,
 • Dwa dni urlopu za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu.

Jakie są obowiązki osoby odbywającej staż?

Stażysta jest zobowiązany do:

 • Przestrzegania ustalonego przez pracodawcę czas pracy,
 • Sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu,
 • Przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących u danego pracodawcy,
 • Sporządzenia sprawozdania z przebiegu stażu zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach,
 • Na zakończenie stażu przedłożenia w Powiatowym Urzędzie Pracy sprawozdania poświadczonego przez opiekuna stażu i opinii wydanej przez pracodawcę.

Czas pracy stażysty nie może przekroczyć 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.

Szczegółowych informacji można uzyskać w pokoju nr 7, lub pod nr tel. 77 4621863

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami)

Strona dodana przez: Zygfryd Zielger (2014-10-10 13:42:25)
Zredagowana przez: Zygfryd Zielger (2017-06-05 12:40:07)

Pliki do pobrania

Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/bony-sta%C5%BCowe/241